Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. De handelsnaam van de sportaccommodatie is Impact Boulderhal. Exploitatie vindt plaats aan de Bongerdstraat 6a, te Almere, statutair gevestigd te Amsterdam.
 2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Bongerdstraat 6, te Almere.
 4. Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Impact Boulderhal, voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten.
 5. Het huisregelement boulderen is onderdeel van de algemene voorwaarden.

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Impact Boulderhal. De algemene voorwaarden en het huisregelement zijn verkrijgbaar bij de inschrijfbalie of kunnen worden gedownload van de website Impact Boulderhal (https://www.impactboulderhal.nl/). Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit de Impact Boulderhal en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Impact Boulderhal overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 5. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’.

  

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 8 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Impact Boulderhal. Uitgezonderd hiervan is de kinderles onder toezicht van een medewerker van Impact Boulderhal.
 4. Actieve bezoekers van 8 tot en met 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulder faciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
 5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 7. Impact Boulderhal is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.
 8. Strippenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf datum van aankoop.
 9. Automatische incasso van de abonnementen vindt plaats rond de 5e van iedere maand. Er vindt van deze afschrijving geen vooraankondiging plaats.
 10. Impact Boulderhal behoud zich het recht voor om periodiek een prijswijziging door te oeren na een voorafgaande kennisgeving via email.

 

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Impact Boulderhal niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 2. Bij herhaling kan Impact Boulderhal besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Impact Boulderhal is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.
 2. Evenmin is Impact Boulderhal aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.
 3. Evenmin is Impact Boulderhal aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen
 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Impact Boulderhal.
 5. Personeelsleden van Impact Boulderhal houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers. Bezoekers boulderen op eigen risico en Impact Boulderhal kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of letsel ontstaan of toegebracht door de beoefening van de boulder activiteiten als gevolg van een val en/of andersoortig incident.
 6. Impact Boulderhal levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Impact Boulderhal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 7. Evenmin is Impact Boulderhal aansprakelijk voor schade of letsel ontstaand of toegebracht door de beoefening van de boulderactiviteiten als gevolg van een val en/of  andersoortig incident.
 8. Indien Impact Boulderhal op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Impact Boulderhal is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Impact Boulderhal niet tegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Impact Boulderhal, is de aansprakelijkheid van Impact Boulderhal beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

 

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Impact Boulderhal is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

 

Impact Boulderhal, 1 december 2016, te Almere.